شماره‌های پیشین نشریه

به  نشریه  علمی - ترویجی  فناوری گیاهان دارویی ایران  خوش آمدید

دو فصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران با درجه اعتبار علمی -ترویجی ومجوزکمیسیون نشریات علمی  و دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی(نامه شماره: 3/18/222773  تاریخ: 1391/12/13)وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و ریاست انجمن گیاهان دارویی (نامه شماره: 11/ح/450 تاریخ : 1395/8/2) بارویکردهای تأمین منابع و مأخذ علمی و اطلاعات لازم، ارایه راهکارهای منبعث از پژوهش‌های انجام شده درزمینه های  زیر فعالیت می نماید:

  • مسایل محوری گیاهان دارویی ومعطرکشور
  • حمایت فکری نهادهای مسئول توسعه گیاهان دارویی در پژوهش
  • ترویج و اشاعه علوم وفناوری گیاهان دارویی ومعطر
  • تبیین جایگاه گیاهان دارویی درکشور 
  • ایجاد فضای مناسب برایتبادل اندیشه‌های متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی
  • ایجاد تعامل بین موسسات آموزشی وپژوهشی با دستگاههای اجرایی وبخش خصوصی ذیربط 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-101 (1) 

5. معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی

صفحه 63-72

اعظم سیدی؛ بهاره پارسامطلق؛ رستم یزدانی بیوکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا الکترونیکی
2645-5935