مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهش بخش تحقیقات رستنیها، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

کاربرد جلبک‌ها از حدود سه هزار سال پیش برای بشر شناخته شده بود. تاکنون، بیش از 2500 گونه جلبک از ایران گزارش شده است. با توجه به اهمیت مصارف دارویی و همچنین استخراج مواد موثر از انواع جلبک‌ها که عمدتا از خارج وارد می‌شود، مطالعه تنوع زیستی و تبیین جایگاه انواع جلبک‌های بومی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در راستای چنین هدفی، با استفاده از فناوری برنامه نویسی در محیط VB.netیک نرم‌افزار کاربردی با عنوان « جلبک‌های دارویی ایران » طراحی گردید. با بررسی گزارش‌های علمی معتبر طی قرن اخیر، تعداد شناسه‌های دیجیتالی برای چهار سلسله شامل 8 شاخه، 13 رده، 26 راسته، 34 تیره، 42 جنس و 58 گونه از انواع جلبک‌های دارویی در ایران تدوین شد. در این الگوریتم که در سیستم‌های عامل متداول نظیر Windows قابل اجرا می‌باشد، عرصه انتشار و همچنین نقاط مختلف پراکنش برحسب میزان تراکم نسبی تنوع گونه‌ها در هر مرحله از پردازش، قابل محاسبه و ترسیم روی نقشه می‌باشد. شایان ذکر است که تاکنون، مشابه این مدل نرم‌افزاری در زمینه داده‌کاوی جلبک‌های دارویی در منابع علمی معتبر مشاهده نگردید. بدین ترتیب، با توجه به اهمیت مطالعات بین‌رشته‌ای و تسهیل دسترسی به اطلاعات پیرامون تنوع و پراکنش جلبک‌های دارویی، قابلیت‌هایی نظیر روزآمدسازی به‌همراه تلفیق داده‌ها، سهولت استفاده برای عموم، بومی‌سازی و ترویج علوم و فناوری برای سایر رستنی‌های شفابخش، در چنین افزاری قابل تامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to information technology for medicinal algae of Iran

نویسنده [English]

  • Kazem Dadkhahipour
Research Instructor, Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The use of algae was known to humans about three thousand years ago. More than 2500 algae species have been reported from Iran. Considering the importance of pharmaceutical use and the extraction of effective substances from algae types that are imported more than other countries, a study of biodiversity and explaining the position of various algal species is inevitable. Using programming in the VB.net environment, a software application named "Medicinal Algae of Iran" was designed. By reviewing scientific reports during the last century, digital IDs were found in four kingdoms including 8 divisions, 13 classes, 26 orders, 34 families, 42 genera and 58 species of medicinal algae in Iran. In this algorithm, which is executable in common operating systems such as Windows, the distribution area and also the various distribution points are calculated and plotted on the map based on the relative density of species diversity at each stage of the process. It is worth noting that so far, this software model has not been found in the field of data mining of medicinal algae in scientific resources. Thus, given the importance of interdisciplinary studies and facilitating access to information management about the diversity and distribution of medicinal algae, such features as updating with data integration, ease of use for everyone, and the promotion and extension of technical knowledge for other medicinal plants can be considered in such a software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Software
  • Bioinformatics
  • Electrobotany
  • Data Mining

Borgesen, F., 1930. Marine algae from the Iranian Gulf, especially from the innermost part near Bushehr and the Island Kharg. Danish Scientific Investigations in Iran, 141 p.
Dadkhahipour, K., 2012. Importance of an integrated assessment of the diversity and distribution of algae in Iran. Environmental Sciences, 9(1): 17-28. (In Persian)
Dadkhahipour, K., 2013. Electrobotany of medicinal algae of Iran. Abstracts of the 2nd National Congress on Medicinal Plants. Tehran, 15-16 May: 100.
Dadkhahipour, K., 2017. Simple algorithm to assess the diversity and distribution for algae of Iran. Rostaniha, 17(2): 196–197.
Dallwitz, M.J., Paine, T.A. and Zurcher, E.J., 2017. User’s guide to the DELTA editor. Online: http://delta-intkey.com/www/delta-ed.htm. Cited 25 Apr, 2017.
Daniken, E.V., 1974. Claims of alien influence on earth. 198 pp. (Translated to Persian by M. Javad., 298 pp.)
Gharanjik, B.M., Wynne, M., Bangmei, X., Khajeh, S., Keyanmehr, H. and Hosseini, M.R., 2011. The biomass of the medicinal red algae (Rhodophyta) in the intertidal zone of the Chabahar coasts. Iranian Scientific Fisheries Journal, 20(3): 103-114. (In Persian)
Guiry, M.D. and Guiry, G.M., 2017. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org. Cited 11 Apr, 2017.
Halvorson, M., 2013. Microsoft Visual Basic 2013 Step by Step. Microsoft Press, 671 p.
Henrikson, R., 2010. Spirulina, World Food: How this micro algae can transform your health and our planet. Ronore Enterprises, Inc. 194 p.
Henckel, A.G., 1909. Materialy k fitoplanktonu Kaspiyskogo moria [Materials to the phytoplankton of the Caspian Sea]. Scripta Botanica Horti Universitatis Imperialis Petropolitanae 27: 1-246.
Karapanos, E., 2013. Modeling Users’ Experiences with Interactive Systems. Springer, 168 p.
Keypour-Sangsari, S. and Riahi, H., 2011. Study of potential of some micro and macro algae existed in Iran. Abstracts of 1st National Conference of Phycology of Iran. Tehran, 14-16 September.
Khezri, M., Rezaei, M., Rabiei, S. and Garmsiri, E., 2016. Antioxidant and Antibacterial Activity of Three Algae from Persian Gulf and Caspian Sea. Ecopersia, 4(2): 1425-1435.
Parker, J.N. and Parker, P.M., 2004. Spirulina: A medical dictionary, bibliography, and annotated research guide to internet references. ICON Health Publications, 116 p.
Peymani, J., Gharaei, A., Ghaffari, M. and Taheri, A., 2014. Antibacterial activity of the brown algae (Sargassum glaucescens) ethanolic and aqueous extracts from Chabahar coasts, Oman Sea, Iran. Iranian Scientific Fisheries Journal, 22(4): 13-21. (In Persian)
Sarfraz, M., 2008. Interactive curve modeling, with applications to computer graphics, vision and Image Processing. Springer, 357 p.
Schwimmer, M. and Schwimmer, D., 1955. The role of algae and plankton in medicine. Grune and Stratton, New York, London, 85 p.
Shafi, S.M. and Bhat, M.H., 2017. Use of taxonomies for interactive information retrieval in business sector: An evaluation of taxonomy for tourism industry. Abstracts of the 1st International Interactive Information Retrieval Conference. Iran, 22-23 February: 469-475.
Smit, A.J., 2004. Medicinal and pharmaceutical uses of seaweed natural products: A review. Journal of Applied Phycology, 16: 245–262.
Vazirgiannis, M., 1999. Interactive multimedia documents: Modeling, authoring and implementation experiences. Springer, 164 p.
Watson, L., Gibbs-Russell, G.E. and Dallwitz, M.J., 1989. Grass genera of southern Africa: Interactive identification and information retrieval from an automated data bank. South African Journal of Botany, 55: 452-463.