بر اساس نویسندگان

ا

ب

 • بتولی، حسین [1] حسین بتولی، استادیار پژوهش، باغ گیاه شناسی کاشان، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • بهره، مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی موادغذایی دانشگاه یزد

پ

ج

 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ، بخش مرتع، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 • جمزاد، زیبا [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران. ایران.
 • جمشیدی، امید [1] مدیر گروه تجاری سازی مرکز آموزش عالی امام خمینی
 • جوادزاده، سید مهدی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

ح

د

 • دادخواهی پور، کاظم [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات رستنیها، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دشتی، مجید [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،ایران،

ر

 • رستگار، مریم [1] ااستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

س

 • سیدی، اعظم [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت، جیرفت. ایران.

ش

ع

 • عزیزی، نرجس [1] گروه گیاهشناسی، بخش جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی
 • علیزاده، محمد‌علی [1] دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گروه بانک ژن منابع طبیعی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ف

ق

 • قارونی کاردانی، سارا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش
 • قیافه داودی، مهدی [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ک

 • کریمی، مهدی [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

گ

م

ی