فناوری گیاهان دارویی ایران (MPT) - اهداف و چشم انداز