فناوری گیاهان دارویی ایران (MPT) - واژه نامه اختصاصی