نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلکالوئید پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-28]

ا

 • استان سیستان و بلوچستان بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 85-101]
 • اسمو پرایمینگ نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 50-56]
 • انحصاری بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]
 • اولویت‌های سرمایه‌گذاری بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 85-101]

ب

 • بازاریابی بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]
 • بالنگوشیرازی کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • بحران انقراض بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]
 • بهره برداری بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی (Eremurus spectabilis M. Bieb.) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • بیوانفورماتیک مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]

پ

 • پرایمینگ بذر نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 50-56]

ت

 • تانن پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-28]
 • تکثیر بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی (Eremurus spectabilis M. Bieb.) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • تمایل به کشت تعیین عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به کشت گیاه دارویی چای ترش در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-33]

ج

 • جایگاه حفاظتی بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]
 • جلبک مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]

چ

 • چیا معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • چای ترش تعیین عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به کشت گیاه دارویی چای ترش در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-33]

ح

 • حاشیه بازار بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]

خ

 • خراسان رضوی مقایسه سود اقتصادی کشت گیاهان دارویی با محصولات زراعی دراستان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

د

 • داده‌کاوی مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]
 • دارویی بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]

ر

 • ریحان کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • رزین پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-28]

ز

 • زردک هویج ایرانی (زَردَک) گیاه داروئی فراموش شده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • زعفران بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]

س

 • سبزوار مقایسه سود اقتصادی کشت گیاهان دارویی با محصولات زراعی دراستان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • سرخارگل شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]
 • سریش تماشایی بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی (Eremurus spectabilis M. Bieb.) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]
 • سیستان بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]
 • سلامت بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]

ش

 • شته ناقل شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]
 • شیرابه پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-28]

ص

 • صمغ پراکنش فرآورده‌های طبیعی و متابولیت‌های ثانویه دارویی در بین تاکسون‌های گیاهی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 12-28]
 • صمغ کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • صنعت گیاهان دارویی بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 85-101]

ط

 • طب سنتی معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]

ع

 • عطاری بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]

ف

 • فنولوژی بررسی مراحل رشد و نمو، بهره برداری و روش های تکثیر گیاه سریش تماشایی (Eremurus spectabilis M. Bieb.) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-11]

ک

 • کارایی بازار بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 29-36]
 • کتیرا کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • کمای بینالودی بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 70-79]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 57-69]
 • گیاهان دارویی مقایسه سود اقتصادی کشت گیاهان دارویی با محصولات زراعی دراستان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • گیاهان دارویی شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]
 • گیاهان فراموش شده هویج ایرانی (زَردَک) گیاه داروئی فراموش شده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • گیاه دارویی معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • گیاه داروئی هویج ایرانی (زَردَک) گیاه داروئی فراموش شده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • گیاه‌شناسی الکترونیک مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]

م

 • ماتریکس پرایمینگ نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 50-56]
 • محصولات منجمد پخت کاربرد صمغ‌‌های بومی ایران (ریحان، کتیرا و بالنگو شیرازی) بهبود کیفیت نان بربری نیمه پز منجمد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • مدیریت بیماری شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]
 • مقایسه اقتصادی مقایسه سود اقتصادی کشت گیاهان دارویی با محصولات زراعی دراستان خراسان رضوی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • موانع کشت تعیین عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به کشت گیاه دارویی چای ترش در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 15-33]
 • موسیلاژ معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]

ن

 • نرم‌افزار مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات جلبک‌های دارویی ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 37-49]

و

 • ویروس موزائیک خیار شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea) [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 34-46]

ه

 • هویج هویج ایرانی (زَردَک) گیاه داروئی فراموش شده [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 47-62]
 • هورمونال پرایمینگ نحوه توانمند سازی وافزایش بنیه بذر در شش گونه از دو جنس کاکوتی(Ziziphora) و آویشن (Thymus) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 50-56]