شناسایی مولکولی و گزارش میزبان جدید ویروس موزائیک خیار از کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus L.) در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش

2 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) یک محصول چندمنظوره (خوراکی، علوفه‌ای و دارویی) با ارزش اقتصادی بالا در جهان بوده که از گل‌آذین نابالغ آن به عنوان سبزی و سالاد و از برگ‌های آن برای اهداف دارویی استفاده می‌شود. روش مرسوم و متداول تکثیر کنگر‌فرنگی از طریق غیرجنسی است، به همین علت عوامل بیماری‌زا به‌آسانی از گیاه مادری به دختری منتقل می‌شوند. تاکنون 25 گونه ویروسی از جمله ویروس موزائیک خیار (,CMV Cucumber mosaic virus) از کنگرفرنگی گزارش شده است، که‌ به‌صورت تنها یا هم‌زمان با سایر گونه‌های ویروسی موجب آلودگی میزبان می‌شوند. در این بررسی، CMV از نمونه‌های کنگرفرنگی با علائم زردی، کلروز، بندکفشی و بدشکلی برگ‌ها از ایستگاه تحقیقاتی طرق (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی)، با کمک آزمون مولکولی RT-PCR جداسازی و در ادامه یک جدایه جهت تعیین توالی انتخاب شد. توالی کامل پروتئین پوششی (CP) این جدایه شامل 657 نوکلئوتید با رس‌شمار OM959539 در بانک ژن ثبت گردید. نتایج داده ترادف نوکلئوتیدی به‌دست آمده در BLASTn وجود CMV را تایید نمود و نشان داد که جدایه توالی یابی شده در این تحقیق، دارای بیشترین درصد تشابه در سطح نوکلئوتیدی (7/98 درصد) با جدایه‌هایی از ترکیه (LC066503) و ایران (KT279570 و JX112021) می‌باشد. این تحقیق اولین گزارش از شناسایی CMV در میزبان کنگرفرنگی در ایران می‌باشد. لذا جهت حفاظت این محصول در برابر ویروس‌، استفاده از مواد تکثیری عاری از ویروس و کنترل علف‌های هرز میزبان، در مزرعه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Identification and New Host Record for Cucumber mosaic virus Infecting Cynara scolymus in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Sara Gharouni Kardani 1
  • Fatemeh Azad Disfani 2
  • Mansour Salati 1
1 Faculty member of Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO), Mashhad, Iran
2 Assistant professor of Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhadd, Iran
چکیده [English]

The artichoke (Cynara scolymus L.) is a multi-purpose product (food, forage, and medicinal) with a high economic value in the world, with immature flowers used as vegetables and salads and its leaves used for medicinal purposes. Artichoke plants are mostly propagated vegetatively, and pathogens are easily transferred from mother to daughter plants. To date, approximately 25 viruses, including Cucumber mosaic virus (CMV), have been isolated from artichokes, infecting the host either alone or in combination with other viral strains. In this study, CMV was isolated from artichoke samples collected from Torogh Research Station (Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education center) with symptoms of chlorotic mottling, shoestringing, and leaf narrowing. The reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) was carried out with the help of specific primers (CMVF/R).The results of PCR and sequencing of 657 bp of coat protein genes revealed that these samples were CMV infected. One isolate was chosen and deposited in GenBank under the accession number OM959539. The sequence was compared with reference CMV isolates from GenBank by BLASTn search analysis. According to the findings, the sequence isolated in this study has the highest nucleotide identity percentage (98.7 percent) when compared to isolates from Turkey (LC066503) and Iran (KT279570 and JX112021).This is the first report of CMV infection in globe artichoke in Iran. As a result, it is essential to control host weeds and use virus-free seeds to protect the crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artichoke
  • Cucumber mosaic virus
  • RT-PCR
  • Medicinal plants