اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 86
تعداد پذیرش 44

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 9642
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 51 %