اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا اقنوم

فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار ورییس مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

reza.aghnoumgmail.com
05138717002

سردبیر

دکتر کامکار جایمند

شیمی 'گیاهی دانشیارپژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور

jaimandrifr-ac.ir
44787212-021

جانشین سردبیر

دکتر مجید دشتی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار و رئیس بخش تحقیقات جنگل و مرتع - مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

majiddashti46gmail.com
+989155154652
0000-0003-2674-0018

اعضای هیات تحریریه

دکترمجید عزیزی

گیاهان دارویی ومعطر استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

azizium.ac.ir
38805753-051

دکتر مهرداد ایرانشاهی

فارماکوگنوزی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

iranshahiyahoo.com
38823255-051

دکترحسین توکلی

فیزیولوژی گیاهان مرتعی دانشیار پژوهشی مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

tavakoli_resyahoo.com
09151154434

دکتر فرزاد نجفی

زراعت استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

f_najafisbu.ac.ir
22431783-021

دکتر طیبه رجبیان

فیزیولوژی گیاهی دانشیاردانشکده علوم دانشگاه شاهد

rajabianshahed.ac.ir
51212244-021

مسعود نجف نجفی

علوم و صنایع غذایی دانشیار آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

mnajafi.mhdgmail.com
09155160924

سید داود حاجی میررحیمی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

davood_hajimirrahimiyahoo.com
09123360339

علی مهر آفرین

اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی البرز،

a.mehrafaringmail.com
09358731066

مدیر داخلی

دکتر مجید دشتی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

majiddashti46gmail.com
051-33822370