اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود نجف نجفی

علوم و صنایع غذایی دانشیار و رییس مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

mnajafi.mhdgmail.com

سردبیر

دکتر مجید آقا علیخانی

زراعت استاد دانشگاه تربیت مدرس

maghaalikhanimodares.ac.ir
021-48292099

h-index: 16  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرداد ایرانشاهی

فارماکوگنوزی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

iranshahiyahoo.com
38823255-051

h-index: 35  

دکتر محمدجمال سحرخیز

علوم باغبانی- تولید و فراوری گیاهان دارویی استاد دانشگاه شیراز

saharkhizshirazu.ac.ir
0000-0003-2151-5006

h-index: 15  

دکتر امیر آینه بند

اکولوژی کشاورزی استاد دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز

aynehbandscu.ac.ir

h-index: 9  

دکتر کامکار جایمند

شیمی الی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

camcarjaimandyahoo.com
09124690864
0000-0001-6519-7420

h-index: 14  

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

ترویج و آموزش کشاورزی دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

davood_hajimirrahimiyahoo.com
09123360339

h-index: 5  

دکتر محمد یونسی الموتی

مکانیک ماشین های کشاورزی دانشیار موسسه تحقیقات فنی مهندس

mohamadyounesiyahoo.com
09122611727

مدیر داخلی

دکتر مجید دشتی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

majiddashti46gmail.com
051-38717071-4