به  نشریه   فناوری گیاهان دارویی ایران  خوش آمدید

دو فصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران  بارویکردهای تأمین منابع و مأخذ علمی و اطلاعات لازم، ارایه راهکارهای منبعث از پژوهش‌های انجام شده درزمینه های  زیر فعالیت می نماید:

  • مسایل محوری گیاهان دارویی ومعطرکشور
  • حمایت فکری نهادهای مسئول توسعه گیاهان دارویی در پژوهش
  • ترویج و اشاعه علوم وفناوری گیاهان دارویی ومعطر
  • تبیین جایگاه گیاهان دارویی درکشور 
  • ایجاد فضای مناسب برایتبادل اندیشه‌های متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی
  • ایجاد تعامل بین موسسات آموزشی وپژوهشی با دستگاههای اجرایی وبخش خصوصی ذیربط 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تیر 1401، صفحه 1-200 

تعیین ارزش اقتصادی و بهره برداری از گیاهان دارویی در مراتع فریزی، خراسان رضوی

صفحه 83-71

مجید دشتی؛ جواد معتمدی؛ سید احمد محدث حسینی؛ محمد حسن پور عباس


بررسی اثرات ضد باکتریایی کاکوتی (Ziziphora tenuior) در مقایسه با کلرهگزیدین بر پوسیدگی دندانی

صفحه 129-121

بهاره bahareh؛ سیده سولماز طاهری؛ فاطمه حیدری؛ علی یزدی نژاد؛ فخری حقی؛ مهسا شب بویی جم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

همکار صاحب امتیاز: انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها