به  نشریه   فناوری گیاهان دارویی ایران  خوش آمدید

دو فصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران  بارویکردهای تأمین منابع و مأخذ علمی و اطلاعات لازم، ارایه راهکارهای منبعث از پژوهش‌های انجام شده درزمینه های  زیر فعالیت می نماید:

  • مسایل محوری گیاهان دارویی ومعطرکشور
  • حمایت فکری نهادهای مسئول توسعه گیاهان دارویی در پژوهش
  • ترویج و اشاعه علوم وفناوری گیاهان دارویی ومعطر
  • تبیین جایگاه گیاهان دارویی درکشور 
  • ایجاد فضای مناسب برایتبادل اندیشه‌های متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی
  • ایجاد تعامل بین موسسات آموزشی وپژوهشی با دستگاههای اجرایی وبخش خصوصی ذیربط 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا الکترونیکی
2645-5935

بانک ها و نمایه نامه ها