اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله

1-    مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

2-    مقالات ارسالی به این مجله نباید قبلادر مجله دیگری اعم از خارجی و یا داخلی برای بررسی و چاپ ارائه شده باشد (مگر در شکل خلاصه در همایش های علمی).

3-    حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نام نبسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری تنها در صورتی مجاز می باشد که نامه ای با امضای همه نویسندگان به دفتر مجله ارائه گردد.

4-    نویسند(گان) متعهد می شوند مطابقت کامل فهرست منابع با منابع ارجاعی در متن را عهده دارند و هر گونه مغایرت در این زمینه را قبل از چاپ رفع نمایند. بدیهی است عدم همکاری در این زمینه مقاله مذکور را از وضعیت انتشار خارج خواهد کرد.