درباره نشریه

نشریه «فناوری گیاهان دارویی ایران» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی  وابسته به مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران، به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه فناوری درزمینه گیاهان دارویی و دیگرموارد مربوط منتشر می‌شود.

این نشریه  به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود و حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم وفناوری مرتبط با گیاهان دارویی می‌باشد.