درباره نشریه

بر اساس نامه کمیسیون محترم بررسی نشریات
علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ فصلنامه
فناوری گیاهان دارویی ایران  با اعتبار علمی ترویجی منتشر
می گردد. 

نشریه «فناوری گیاهان دارویی ایران» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی- ترویجی وابسته به مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران، به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه فناوری درزمینه گیاهان دارویی و دیگرموارد مربوط منتشر می‌شود.

این نشریه  به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود و حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم وفناوری مرتبط با گیاهان دارویی می‌باشد.