راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای مجله فناوری گیاهان دارویی ایران

 

 

اصول کلی:

  ۱- نشریه فناوری گیاهان دارویی ایران به صورت دو فصلنامه منتشر می شودو حاوی مقالاتی در زمینه های مختلف علوم مرتبط با فناوری گیاهان دارویی می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است :

-      روش های به زراعی و به نژادی

-       روش های  بهره برداری

-       جنبه های فیزیولوژیکی و اکولوژیکی

-      تغذیه دام

-       تغذیه و حاصلخیزی خاک

-     اقتصاد و بازاریابی

-      صنایع غذایی، فرآوری و بسته بندی

-      گیاهپزشکی

 -    جنبه های دارویی وطب ایرانی

-     مکانیزاسیون

 

 

 

 
 

 

 

 

 

۲- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه به آدرس https://mpt.areeo.ac.ir  شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه

۳-مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

۴-مقاله دریافتی  توسط هیات تحریریه و در صورت نیاز دبیر تخصصی بررسی می شود و در صورت نیاز یه اصلاحات ساختاری به نویسنده عودت داده می شود.
4- ارجاع مقاله به داوران ( 2-3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله) به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله

5- درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود. 
6- درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود. در صورتیکه داوران در فرصت مقرر داوری (10-15 روز ) را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

7- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)

8- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله و  ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله 
9- مجله در اصلاح دستوری و املایی آن اختیار تام دارد.
10- مقالات پذیرش شده جهت واریز مبلغ انتشار نشریه (یک میلیون و پانصد هزار ریال ) به نویسنده عودت می‌شود.

11- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

12- بازپس گیری مقالات پس از اتمام فرایند داوری امکان پذیر نبوده و مستلزم پرداخت هزینه داوری می باشد.

 

** لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله **

 

نحوه تهیه مقاله:

-   زبان مجله فارسی است ، لذا حتی المقدور باید از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود.

-  مقاله در کاغذ A4 تحت نرم‌افزار WORD و تمامی مطالب متن ، منابع، ماخذ و جداول باید یک و نیم خط ( 1.5lines )  تایپ شده و نوع قلم در فارسی B لوتوس و انگلیسی Times New Roman، سایز 12، با حاشیة 3 سانتیمتر از طرفین و 2.5 سانتیمتر از بالا و پایین و حداکثر در 15 صفحه تنظیم گردد.

 تمامی مقالات باید شامل بخش های زیر باشد:

1- عنوان مقاله : در یک صفحه جداگانه عنوان مقاله باید با قلم ضخیم  به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ شود. سپس نام نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و آدرس دقیق (شامل دانشگاه یا دانشکده ، موسسه و واحد تحقیقاتی مرتبط و ......) قید گردد و نویسنده مسئول با علامت * مشخص گردد. در پایان نیز آدرس دقیق مسئول مکاتبات و کد پستی و پست الکترونیک ذکر شود.

2- چکیده: چکیده مقاله  مجموعة فشرده‌ای (حداکثر 250 کلمه) از مقاله شامل تشریح مسئله، روش کار و نتایج بدست‌آمده است. از بکاربردن نامهای خلاصه شده و ارائه منبع، جدول و شکل در چکیده پرهیز شود.

3- واژه‌های کلیدی: حداکثر 6 واژه درباره موضوع مقاله ارائه شود.

4- مقدمه: مقدمه باید ضمن بیان هدف و مساله مورد تحقیق، حاوی خلاصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منایع و ماخذ آنها باشد. از بیان داده ها و یا نتیجه گیری کار خودداری شود. ‌کلیه منابع در متن مقاله (ترجیحا در پایان جمله) و به زبان انگلیسی باشد.

مثال: (Napoil et al.,  2018)،   (Karioti & Bilia,  2010)

نکته :در صورتیکه تعداد منابع ارجاعی بیش از یک مورد است با استفاده از علامت  ;   جدا شوند

مثال:  (2014  . Zare et al., 2013; Walia et al., 2020 ;Movaghari et al)

 

5-مواد و روشها: شامل مواد و وسایل بکاررفته، مشخصات منطقة مورد مطالعه، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روشهای شناسایی و تجزیه داده‌هاست.

6- نتایج و بحث : این بخش شامل ارائه یافته‌های کمی و کیفی با استفاده از جدول و شکل و تحلیل و تفسیر یافته‌ها و مقایسه با نتایج سایر تحقیقات است ارائه می‌گردند.

7-  سپاسگزاری: در این بخش میتوان در صورت نیاز از کلیة افراد و سازمانهای حمایت کنندة تحقیق، تشکر نمود

8-  References : فقط منابع استفاده شده در متن و به زبان انگلیسی  قید شوند.

-   منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده مرتب شوند.

-  برای ارجاع به منابع در متن تنها نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی نوشته شود. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول و سپس ".et al" نوشته شود.

-  از ذکر واژه‌ ,.et al در فهرست منابع خودداری شود.

-  در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به‌ترتیب حروف الفبای نام سایر نویسندگان مرتب شوند.

 

روش ارائه منابع:

مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول.، … و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شمارة جلد (شماره سری): شمارة صفحات اول و آخر 

 مثال:    

Dashti, M., Motamedi, J., Faravani, M., Pour Abbas, M.H. and Mazhari, M. 2022. Economic and ecological evaluation of the use of .medicinal plants (Case study: Khor klat rangelands, Khorasan Razavi Province). Journal of Rangeland, 16(2): 300-311. (In Persion)

  • کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام.، … نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر.، سال انتشار. عنوان کامل کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Enudaugered Plants species in Iran. Researech Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p

  • کتاب یا مجموعه مقاله‌‌ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد: ارائه نام نویسنده (گان) فصل یا مقاله مطابق دستورالعمل بند 2 (کتاب)، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در (In): نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف اصلی کتاب.، (eds. یا ed.). عنوان کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

            Agestam, E., 1995. Natural regeneration of beech in Sweden – Some results from a field trial. 117 – 124. In: Madsen. F., (ed.). .Genetics and Silviculture of Beech. Forskingscentret for Skov & Landskab. 272

9-   جداول و اشکال: باید دارای عنوان گویا بوده و هرگز به‌صورت دیگری در مقاله تکرار نشوند. ذکر منبع، واحد و مقیاس(یر اساس سیستم متریک) برای آنها ضروری است، عنوان جداول در بالا و عنوان اشکال در پایین ارائه می‌شوند. جداول و اشکال به ترتیب شماره در متن  مقاله و بلافاصله بعد از توضیحات ارائه شوند. نسخه اصل شکل ها( فایل اکسل) پس از داوری اولیه به همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد.

10-   چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و در یک پاراگراف نوشته شود و در انتها کلمات کلیدی (key word)  قرار گیرد.

11-   نامهای علمی لاتین به‌صورت ایتالیک تایپ شوند.

آدرس دفتر نشریه:

مشهد – بزرگراه شهید سلیمانی (شهید کلانتری) ، بین میدان تلویزیون و جهاد،  دفتر مجله. تلفن تماس: 3-38717071-051-38717143-051