اهداف و چشم انداز

1- گسترش دستاوردهای حاصل از پژوهش های متخصصین در زمینه موضوع نشریه 

2- تسهیل دسترسی به اطلاعات، تجربیات، دستاوردهای علمی و انتقال و تبادل نتایج یافته‌ها

3- ترویج فرهنگ پژوهش های علمی و توسعه دانش در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه موضوع نشریه 

4- گسترش کاربرد نتایج رشته مرتبط با موضوع نشریه در رشته‌های دیگر و تاکید بر مطالعات بین‌رشته‌ای 

5- ارتقای فهم عمومی مردم از دانش و تحکیم پیوند میان پژوهشگران و متخصصین با کل جامعه.