اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا اقنوم

فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار ورییس مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

reza.aghnoumatgmail.com
05138717002

سردبیر

دکتر کامکار جایمند

شیمی 'گیاهی دانشیارپژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور

jaimandatrifr-ac.ir
44787212-021

اعضای هیات تحریریه

دکترمجید عزیزی

گیاهان دارویی ومعطر استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

aziziatum.ac.ir
38805753-051

دکتر مهرداد ایرانشاهی

فارماکوگنوزی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

iranshahiatyahoo.com
38823255-051

دکترحسین توکلی

فیزیولوژی گیاهان مرتعی دانشیار پژوهشی مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

tavakoli_resatyahoo.com
09151154434

دکتر فرزاد نجفی

زراعت استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

f_najafiatsbu.ac.ir
22431783-021

دکتر طیبه رجبیان

فیزیولوژی گیاهی دانشیاردانشکده علوم دانشگاه شاهد

rajabianatshahed.ac.ir
51212244-021

مدیر داخلی

دکتر مجید دشتی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

majiddashti46atgmail.com
051-33822370