نویسنده = بابک بحرینی نژاد
مطالعه آت اکولوژی گونه Ferula foetida در برخی رویشگاه های طبیعی استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-1

نرجس عزیزی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ بابک بحرینی نژاد