مطالعه آت اکولوژی گونه Ferula foetida در برخی رویشگاه های طبیعی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.بخش جنگل و مرتع. گروه تحقیقات گیاهشناسی

2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

دراین تحقیق،آت اکولوژی گونـه Ferula foetida (Bunge) Regel،ازخانواده چتریان در سال 1400 در رویشگاه هایی از شهرستانهای سبزوار، کاشمر و بجستان واقع در استان خراسان رضوی بررسی شد. به منظور مطالعآت اکولوژی این گونـه گیـاهی پایـا، ابتـد ارویشگاه آن در منطقه به کمک بازدید های صحرایی و گزارش های موجـود، مـشخصش شـد. سـپس ویژگیهای اقلیمی و خاک رویشگاه، و تراکم و فراوانی و فنولوژی گونه آنغوزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که گونه مزبور اغلب در شیبهای شمالی رویشگاه ها با ارتفاع 1300 تا 2400 متر از سطح دریا و میانگین بارندگی سالانه 140 تا 332 میلیمتر و میانگین دمای سالانه 8 تا 18 سانتی گراد رویش دارد. خاک رویشگاههای این گونه اغلب سبک و شنی و در برخی رویشگاهها لومی بود . اسیدیته خاک 8/7 تا 9/7 و هدایت الکتریکی آن 51/0 تا 01/1 دسی زیمنس/ متر می باشد.درصد تاج پوشش آنغوزه 25/0 تا 75/2 درصد، فرکانس گونه در رویشگاه ها 60- 80 درصد و و تراکمدر واحد سطح آن14/0 – 18/0 پایه در متر مربع می باشد. نتایج نشان داد که در خاکهای لومی و غنی تر از لحاظ مواد آلی تراکم و استقرار بهتری از گونه آنغوزه صورت می گیرد. . با توجه به شرایط اکولوژیکی رویشگاه های مختلف شروع رشد رویشی این گونه از اول فروردین ، و شروع دوره گلدهی از نیمه اول فروردین تا نیمه دوم اردیبهشت ماه است. دوره بذر دهی از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه دوم تیر ماه ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autecological study of Ferula foetida species in some of the natural habitats of Khorasan- Razavi province

نویسندگان [English]

  • Narjes Azizi 1
  • Gholam Reza Hosseini Bamrood 2
  • Babak bahreininejad 2
1 Forest and Rangeland Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center. AREEO. Iran.
2 AREEO
چکیده [English]

In this study, the autecology of Ferula foetida (Bunge) Regel, from the Umbelliferae family, was studied in habitats of Sabzevar, Kashmar and Bajestan cities located in Khorasan Razavi province. In order to study, the autecology of this perennial plant species, its habitats in the province was identified with the help of field visits and existing reports. Then, climatic and soil factors, density and frequency factors and phenology of this species were studied. The results showed that the species often grows on the northern slopes of habitats with an altitude of 1300 to 2400 meters and an average annual precipitation of 140 to 332 millimeters and an average annual temperature of 8 to 18 degrees Celsius. The soil texture was often light and sandy and in some habitats it was loamy. Soil acidity is 7.8 to 7.9 and its electrical conductivity is 0.51 to 1.01 ds/m. The vegetation percentage is 0.25 to 2.75, species frequency in habitats is 80-60 and density (N/m2) is 0.14-1.18. The results showed that in loamy and richer soils in terms of organic matter, density and better establishment of Ferula foetida occurs. According to the ecological conditions of different habitats, the beginning of vegetative growth of this species is the first of April, and flowering period is from the first half of April to the second half of May. The seed closure continues from the second half of May to the first half of July.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autecology
  • Ferula
  • Habitat