دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تیر 1401، صفحه 1-200 
تعیین ارزش اقتصادی و بهره برداری از گیاهان دارویی در مراتع فریزی، خراسان رضوی

صفحه 83-71

مجید دشتی؛ جواد معتمدی؛ سید احمد محدث حسینی؛ محمد حسن پور عباس


بررسی اثرات ضد باکتریایی کاکوتی (Ziziphora tenuior) در مقایسه با کلرهگزیدین بر پوسیدگی دندانی

صفحه 129-121

بهاره bahareh؛ سیده سولماز طاهری؛ فاطمه حیدری؛ علی یزدی نژاد؛ فخری حقی؛ مهسا شب بویی جم