اثر ارتفاع رویشگاه بر میزان اسانس و مواد موثره‌ی بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.) در جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس- تهران - ایران

2 'گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه خلیج فارس

چکیده

استفاده از اکوتیپ‌های گیاهان دارویی رویشگاه‌های طبیعی در پژوهش‌های به‌زراعی و به نژادی مستلزم بررسی‌های میدانی و آزمایشگاهی برای انتخاب تیپ شیمیایی برتر می‌باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر ارتفاع رویشگاه از سطح دریا بر میزان اسانس و ماده موثره‌ی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در استان بوشهر انجام شد. بدین منظور جمعیت بابونه آلمانی رشد یافته در رویشگاه‌های طبیعی استان بوشهر در سه بازه ارتفاع، صفر تا 100، 100 تا 350 و 350 تا 750 متر از سطح دریا با چهار تکرار (ناحیه) برای هر تیمار در قالب طرح آماری بلوک‌ کامل تصادفی بررسی شد. در هریک از 12 رویشگاه مورد بررسی علاوه بر برداشت نمونه‌های گیاهی در مرحله گلدهی کامل، نمونه خاک نیز بررسی شد. بازده اسانس گل‌های خشک شده مطابق فارماکوپه گیاهی ایران به روش تقطیر با آب تعیین شد. میزان کامازولن در اسانس الکلی مطابق روش فارماکوپه گیاهی ایران از طریق اسپکتروفتومتری و میزان آپیژنین 7-گلوکوزید بر اساس فارماکوپه امریکا (USP-20) از طریق HPLC سنجیده شد. نتایج نشان داد که اختلاف ارتفاع رویشگاه‌ تفاوت معنی‌داری در مقدار اسانس و ماده موثره بابونه ایجاد نکرد. با وجود این بیشترین میزان اسانس (742/0درصد) درگل‌های بابونه رشد ‌یافته در ارتفاعات بالاتر وجود داشت و اکوتیپ‌های رشد یافته در نواحی پست‌تر دارای ماده موثره‌ی بیشتری (25/4 % کامازولن و 50/0 % آپیژنین 7-گلوکوزید) بودند. براین اساس می‌توان اظهار داشت که تولید حداکثرعملکرد اسانس در گرو توجه به حاصلخیزی خاک است و برای حصول مواد موثره بیشتر جمع آوری بذر بابونه از رویشگاه های پست‌تر استان بوشهرتوصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of habitat altitude on the essential oil content and its active substances of German Chamomile in South-west Iran

نویسندگان [English]

  • Majid AghaAlikhani 1
  • Mohammad Amin Kohanmoo 2
1 Agronomy Dep. Facultu of Agri. Tarbiat Modares Univ.
2 Department of Production Engineering and Plant Geneticsو Faculty of Agriculture and Natural Resources. Persian Golf University
چکیده [English]

Application of medicinal plants ecotypes from natural habitats in agronomic and genetic research requires field and laboratory investigations to select the best chemotypes. The present study was conducted to investigate the effect of habitat altitude on the amount of essential oil and active ingredient of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) in Bushehr province. The chamomile population of natural habitats in three altitude ranges, zero -100, 100-350 and 350-750 meters above sea level with four replications (regions) investigated in a randomized complete blocks design. In all 12 studied habitats, in addition to harvesting plant samples in the full flowering stage, soil samples were also examined. The yield of essential oil of dried flowers was determined according to the herbal pharmacopoeia of Iran by water distillation method. The amount of Chamazulen in the alcoholic essential oil was measured through spectrophotometry, and the amount of Apigenine 7-glucoside was measured according to American Pharmacopoeia (USP-20) through HPLC. The results showed that the difference in altitude of the habitat did not make a significant difference in amount of essential oil and effective substance of chamomile. Despite this, the highest amount of essential oil (0.742%) was found in flowers grown at higher altitudes, and the ecotypes grown in lower areas had more secondary metabolites (4.25% Chamazulene and 0.50% Apigenin 7-glucoside). Therefore, it can be stated that the maximum production of essential oil depends on the soil fertility, and to obtain more effective substances, it is recommended to collect chamomile seeds from the lower habitats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matricaria chamomilla L
  • Ecotypes
  • Chemo types
  • Chamazulene
  • Apigenin 7-glucoside