ارزیابی اکوفیتوشیمیایی تاکسون‬های جنس آویشن (Thymus spp) منطقه حفاظت شده اشترانکوه استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،تهران،ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

4 گروه زراعت، کشاورزی، زابل، زابل، ایران

چکیده

. در این مطالعه تاکسون‌های آویشن اشترانکوه در فصل بهار و مرحله گلدهی جمع‬آوری و با استفاده از منابع قهرمان و ریشینگر شناسایی شدند. از گونه Thymus daenensis Celak. یک جمعیت(CEF70) و از گونه Thymus serpyllum L.var. squarrosus (Fisch et Mey) Boiss دو جمعیت (CEF10a و CEF10b) مشاهده و ثبت شدند. بررسی پروفایل ترکیبات فلاونوئیدی نشان داد که هر دو گونه‌ی Thymus دارای فلاون C-O & C گلوکوزیدها، فلاونوئید سولفات‌ها و فاقد آگلیکون‌ها بودند. گونه‌های مورد بررسی از این جنس دارای فلاونوئیدهای ایزورامنتین، کامفرول، لوتئولین، میرستین، اورینتین و روتین بودند. گونه‌ی T. daenensis دارای نارنجنین نیز بوده و گونه‌ی T. serpyllum var. squarrosus دارای فلاونوئیدهای آپیژنین، کریسین، جنستئین، کوئرستین و ویتکسین بود. آنالیز ترکیبات اسانس نیز نشان داد که از گیاهThymus daenensis ، 26 نوع ترکیب جدا‌سازی و در این میان مونوترپن‌ها با 95/90 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. در بین ترکیبات مونوترپن، گاما-ترپینن (98/36 درصد) و پی-سیمن (87/26 درصد) بالاترین درصد را داشتند. ترکیبات جدا‬سازی شده از Thymus serpyllum var. squarrosus در جمعیت‬های (CEF10a) و (CEF10b) نیز نشان داد که مونوترپن‌ها بیشترین سهم نسبی را در بین اجزای اسانس این گونه داشتند. مونوترپن‌های هر دو جمعیت شامل توجن، آلفا پینن، بتا پینن، بتا میرسن، آلفا ترپینن، گاما ترپینن، 1،8- سینئول، بورنئول و تیمول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Thymus taxa in “Oshtoran-koh” protected area, Lorestan Province and comparison of their effective compounds

نویسندگان [English]

  • Elham Faryabi 1
  • Ali ashraf Jafari 2
  • Hadis ZareManesh 3
  • Zahra Marzban 4
1 Horticultural Group,Agriculture faculty, payam noor ,Tehran,Iran
2 Professor, Research Institute of Forests and Range lands, Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO),Tehran,Iran
3 َAgreocology Group,,Agriculture,,payam noor,Tehran,Iran
4 Agreocology,agriculture,Zabol,Zabol,Iran
چکیده [English]

thyme plants were collected and identified using available references since 30 April 2016 to 11 September 2016. After that, the voucher samples were prepared and their ethno-botanical information was collected. Their flavonoids profiles were determined using 2-dimesional and thin layer chromatography methods. Essential oil compounds were isolated using hydro-distillation method and analyzed by GC-MS to identify their constituents. In these areas, two species of Thymus daenensis and Thymus serpyllum var. squarrosus (with two populations of CEF10a and CEF10b) was observed and recorded. The results of phytochemical studies showed that these species have flavonoid sulfates and flavonoid C & C / O glycosides and no aglycones. 9 types of flavonoid compounds of Thymus daenensis and 7 types of flavonoid compounds of T.serpyllum var. squarrosus, were identified. 27 types of compounds were observed in the essential oil of T. daenensis species. They were including 17 monoterpene compounds, 4 aldehyde compounds, 2 alcohol compounds, 2 alkane compounds, 1 ketone compound and 1 sesquiterpene compound. 29 monoterpenes, sesquiterpene, alken and ketone compounds were observed in the essential oil of T. serpyllum var. squarrosus population (CEF10a) and 19 monoterpenes, sesquiterpene, alcohol and aldehyde compounds were observed in population (CEF10b).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thymus
  • Ethnobotany
  • Secondary Metabolite
  • Oshtoran-koh