روش های مختلف خشک کردن می تواند خصوصیات کمی و کیفی اسانس رازیانه فلورنسی (Foeniculum vulgare var. azoricum) را تغییر دهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق ارشد علوم و تکنولوژی بذر و فیتوشیمی گیاهان دارویی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربت حیدریه

2 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

10.22092/mpt.2022.360312.1113

چکیده

در این تحقیق روش‌های مختلف خشک‌کردن حرارتی (دمای 50 و 70 درجه سانتی‌گراد)، امواج مایکروویو (180، 360، 540، 720 و 900 وات) و پرتوتابی مادون قرمز و لامپ حرارتی (دمای 50 درجه سانتی‌گراد) و تاثیر آن بر مدت زمان خشک کردن و خصوصیات کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی رازیانه فلورنسی (Foeniculum vulgare Var. azoricum) در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد کمترین و بیشترین مدت زمان خشک‌کردن مربوط به تیمارهای خشک‌کردن با توان 900 وات مایکروویو و خشک کن حرارتی 50 درجه بود (به ترتیب 4 دقیقه و 390دقیقه). با این وجود از نظر آماری بین سه توان 540، 720 و 900 وات مایکروویو از نقطه نظر روند خشک‌کردن اختلافی آماری وجود نداشت. بر اساس نتایج حاصل بالاترین درصد اسانس در روش‌های لامپ حرارتی، مایکروویو توان 900 وات و روش حرارتی 50 درجه سانتی‌گراد بدست آمد (45/1 درصد)، ولی حداکثر موجودی کامازولن در توان 180 مایکروویو حاصل شد. براساس نتایج این تحقیق، بهترین روش‌های خشک‌کردن و بازدهی بهینه اسانس رازیانه فلورانسی به ترتیب لامپ حرارتی، مایکروویو و خشک‌کن حرارتی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The different drying method can be change some qualitative and quantitative of essential oils characteristics at florence fennel (Foeniculum vulgare var. azoricum)

نویسندگان [English]

  • M. Shahin Daneshmandi 1
  • amir hosin dostegan 2
  • ali mirzaeei 2
  • reza naseh 2
1 Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran
2 department of plant science, Faculty of Agricultural. University of Totrbah teydarieh
چکیده [English]

In this study, the different methods of thermal drying (50oC and 70oC), microwave (180, 360, 540, 720 and 900W) and irradiation drying (50oC) and their effects on the drying time and qualitative and quantitative characteristics of essential oil at Foeniculum vulgare Var. Azoricum were evaluated in the completely randomized design with three replications. Results indicated that the minimum and maximum drying times was related to the drying treatments with the microwave dryer at 900 W and cabin drying at 50 °C. However, no significant difference was observed between the three microwave dryer at 540, 720 and 900 W. The highest percentage of essential oil (1.45%) was recorded by Thermal Lamp dryer, microwave dryer at 900 W and cabin drying at 50 °C, but maximum chamazulene content was obtained at microwave 180 W. The based in this results, best drying methods and increase storage of Florence fennel biomass was thermal lamp, microwave and thermal dryer respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamazulene
  • Irradiation Dryers
  • Microwave Dryers
  • Thermal Dryers
  • Thermal Lamp Dryers