تعیین عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به کشت گیاه دارویی چای ترش در روستاهای استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

چکیده

چای ترش در ‌نظام تولید گیاهان دارویی به دلیل سازگاری با شرایط آب و هوایی استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر مورد توجه بخش کشاورزی قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان نسبت به کشت چای ترش در استان سیستان و بلوچستان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی - توسعه‌ای بوده و روش انجام آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کشاورزان منطقه ایرانشهر به تعداد 170 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش-نامه محقق ساخته جمع‌آوری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSSمورد پردازش و تحلیل قرار گرفته‌اند. اعتبار پرسش‌نامه با استفاده اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان داد که عملکرد به‌ عنوان اصلی‌ترین عامل تداوم کشت چای ترش می‌باشد. مهم‌ترین ویژگی مثبت چای ترش نیاز کمتر به آب در مقایسه با محصولات رقیب آن می‌باشد و خطر سرمازدگی، مهم‌ترین مانع توسعه کشت این محصول محسوب می‌شود. نبود زیرساخت‌های لازم از جمله بازار فروش، ماشین‌آلات برداشت، خدمات مشاوره‌ای فنی و آموزشی و ترویجی و کمبود نیروی کارگری مهم‌ترین موانع توسعه کشت چای ترش در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Effective Factors on willingness of farmers for growing Roselle in the villages of Sistan and Baluchestan Province

نویسنده [English]

  • s. mahdi javadzadeh
agr
چکیده [English]

Introducing Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) as a medicinal plant has recently been the focus of the agricultural sector, due to its adaptation to the weather conditions of Sistan and Baluchestan province. The aim of this study is to determine effective factors on willingness of farmers for growingRoselle in the villages of Sistan and Baluchestan Province. Accordingly, the type of this research is both applied and developmental with survey methodology. The statistical population of this study were chosen from the farmers in Iranshahr & Dalgan (N=170). By using Cochran's (1977) formulas the sample size was determined (n=118) and the researcher designed questionnaire was used to collect data which its validity was verified using face validity procedure and its reliability was verified by calculating Cronbach's Alpha reliability coefficient (0.94) through a preliminary study. The results indicated that Yield evaluation is the main factor in the continuity of Roselle cultivation. Low water requirement of the Roselle compared to the alternative crops was considered as the main beneficial feature and chilling risk was pointed out as the main barrier for Roselle cultivation. The lack of suitable infrastructure, including the regional markets, harvesting machines, technical consultation, promotional and educational services, and labor shortages are viewed as the greatest obstacles to the development of Roselle cultivation in Sistan and Baluchestan province. Therefore, the elimination of the impediments deemed to be crucial for the development of Roselle in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hibiscus sabdariffa
  • cultivation barriers
  • willingness to cultivation