دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-101 (1) 
5. معرفی چیا (Salvia hispanica L.) به عنوان گیاه ارزشمند زراعی و دارویی

صفحه 63-72

اعظم سیدی؛ بهاره پارسامطلق؛ رستم یزدانی بیوکی