بررسی تحلیلی زمینه های سرمایه گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهادکشاورزی

2 مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

3 مدیر گروه تجاری سازی مرکز آموزش عالی امام خمینی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و شناخت اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گیاهان دارویی استان سیستان و بلوچستان بود. ابزار سنجش پرسشنامه ساختارمندی بود که روایی و پایایی آن با استفاده از دیدگاه متخصصان و آلفای کرونباخ تأیید شد. نمونه مورد مطالعه 30 نفر از خبرگان حوزه گیاهان دارویی استان بود. نتایج تحقیق نشان داد که میزان توجه فعلی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گیاهان دارویی به طور معنی‌داری کمتر از میزان تأثیر این زمینه‌ها در توسعه این صنعت است. از طرفی، در مرحله قبل از کاشت اولویت با سرمایه-گذاری در زمینه «تولید کودهای ارگانیک» و «تولید بذور اصلاح شده» و در مرحله داشت، برداشت و انبارداری اولویت با «تولید تجهیزات و ماشین‌آلات خاص برداشت گیاهان دارویی» و «فناوری تشخیص مناسب‌ترین زمان برداشت با توجه به بیشترین و با کیفیت‌ترین مواد مؤثره» بود. همچنین در مرحله فرآوری گیاهان دارویی، «تولید مواد اولیه آروماتیک خوراکی، آرایشی بهداشتی و دارویی و عصاره‌ گیاهان دارویی» و «تولید تجهیزات و ماشین‌آلات فرآوری گیاهان دارویی» در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گرفت. در مرحله بسته‌بندی و حمل و نقل گیاهان دارویی نیز «تعیین استانداردهای مورد نیاز و فناوری‌های مربوط به ارزیابی میزان رعایت استانداردهای جهانی در بسته‌بندی گیاهان دارویی» و در مرحله بازاریابی و صادرات، «آموزش دست‌اندرکاران بازاریابی و صادرات» و «توسعه بازاریابی و فروش مجازی گیاهان دارویی» از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical review of investment fields in the medicinal plants of Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

  • Seyed davood Hajimirrahimi 1
  • Abodollah Mokhber Dezfooli 2
  • Omid Jamshidi 3
1 Imam Khomeini Higher Education Center, Ministry of Agricultural Jihad
2 Imam Higher Education Center
3 Manager of commercialization of ihec
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and investigate the investment fields in the medicinal plants of Sistan and Baluchestan province. A structured questionnaire was used for the validity and evaluation of the findings by a panel of experts and its reliability was confirmed by Aloha Cronbach index. The sample included 30 medicinal plants experts. The research findings showed that there is a significant difference between the current status of attention to different investment areas and the impact of these areas on the development of the medicinal plants industry, in such a way that the current level of attention is much less than its impact. The results confirmed that in pre-planting stage, “production of organic fertilizers” and the “production of modified seeds” were the highest priorities. On the other hand, at the stage of harvesting and storing the highest investment priorities were in two areas: "Production of special equipment and machinery for harvesting medicinal plants" and "Technology for the detection of the most appropriate harvesting time, taking into account the highest quality and most effective ingredients". At the processing stage of medicinal plants, there are also two priority areas for the “production of aromatic, oral and medicinal products and medicinal plant extracts” and “the production of equipment and processing plants for medicinal plants”. Also, two important investment priorities in packaging and transportation of the medicinal herbs  determined the standards required in the field of packaging and transportation", "technologies for assessing the compliance with international standards for the packaging of medicinal plants", in the marketing  at export stage, "Training of pharmaceutical marketing and exporters", "Development of marketing and sales of medicinal herbs", "Creation and development of marketers and exporters (with guaranteed purchasing systems, etc.)" and the "Creation of Medicinal herbs markets in each of the cities" are recognized as the main investment priorities

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment priorities
  • Medicinal plants industry
  • Sistan and Baluchestan Province