بررسی کارایی بازار داخلی انواع زعفران در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی مرکز تحققات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

  با توجه به اهمیت زعفران و ارزش افزوده ایجاد شده و نیز ارزش صادراتی و ارزآوری آن این پژوهش انجام شده است. هدف این تحقیق محاسبه حاشیه بازار و در نهایت کارایی بازار زعفران در داخل کشور میباشد. روش جمع آوری دادهها بصورت پیمایشی و تکمیل پرسشنامه تولید کنندگان و تجار زعفران در سال 1392 بوده است. نتایج  نشان میدهد خدمات بازاریابی نظیر درجهبندی و  بستهبندی عمدتا در بازار عمده فروشی و صادر کنندهها انجام میشود و همچنین در سطح خردهفروشی نیز با توجه به سلیقه و سطح خرید مصرف کنندگان بستهبندی  انجام میگیرد. در این بازار، انواع خریداران (خرده فروش ،عمده فروش ، تعاونیها، واسطهها، مصرف کنندگان ، صادرکنندگان ،خریداران محلی) نقش عوامل بازار را تشکیل میدهند. زعفران اغلب بصورت نقدی خرید و فروش میشود. سهم تولیدکننده از قیمت نهایی زعفران حدود 65 درصد است. بیشترین هزینه بازاررسانی مربوط به سرمایه در گردش و هزینه محل کسب وکار است . کارایی کل بازارحدود 80 درصد  محاسبه شده است. بیشترین حاشیه کل بازار زعفران برای هرکیلوگرم بترتیب نوع و کیفیت آن برای زعفران ممتاز 13.3 میلیون ریال ،نگین 13میلیون ریال، ،سرگل 12.1میلیون ریال ،پوشال  11.4میلیون ریال و دسته حدود 9.3میلیون ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نوسان قیمت‌ها و همچنین  شفاف نبودن بازار مهمترین مشکلات تولید کنندگان در زمینه بازار زعفران است.پیشنهاد می‌شود برای افزایش سهم تولید کنندگان از قیمت نهایی محصول تا حد امکان فاصله تولید کنندگان تا صادر کنندگان با حذف واسطه‌های اضافی کاهش یابد و برای افزایش کیفیت زعفران تولیدی کلاسهای آموزشی و ترویجی برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of efficiency domestic market of Saffron in Iran

نویسندگان [English]

  • Najmoddin Mansourian 1
  • Hamid Mohammadi 2
1 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 Faculty member of Agricultural Economics,university of zabol
چکیده [English]

Iran is the largest producer and exporter of saffron in the world. About 96
percent of the world’s saffron is produced in Iran. The purpose of this study was
to identify the direction of marketing, the calculation of margin wholesale market,
retail sales and the efficiency of the saffron market. The data collection method
was through a survey in 2012. The results showed that marketing services such as
grading and packaging are mainly achieved by wholesalers and exporters. In this
market, all types of buyers (retailers, wholesalers, cooperatives, intermediaries,
consumers, exporters, local buyers) are market factors. Saffron is often traded in
cash. the share of a saffron producer is about 65 percent. Most marketing costs
were working capital and business costs. The Saffron market efficiency is about 80
present. The total market margin is for privileged saffron about 13.3 million Rials,
Superior 13 million Rials, Sargol 12.1 million Rials, Poshal 11.4 million Rials and
Bunch is about 9.3 million Rials per kilogram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron
  • Marketing
  • Marketing Margin
  • Efficiency
Adegbola, P. Y. E., Komlan-Ahihou, C. M., Adegbidi, A., Adetonah, S.,Coulibaly, O., Mensah, G. A., & Montcho, C. M. D., 2016 . Marketing of Jews mallow in Agbedranfo local area in the Southwest of Benin. African Journal of Marketing Management, 8(3): Pp. 20-31.
Charles,C.L., D.T.Gray.,1993.Temporel and spatial avyeation :alternation Marketing models. American journal of Agricultural Economics .no.75(3):523-539.
Hoseini, s., Ghalandari, A.,2007.Economic analysis of marketing margin of saffron in Iran. 6th Conference of Agricultural economics, Mashhad, Iran.[in ersian].
Khaledi.M,Shokatfadaee.M,Nekofar.F.,2011. Efficiency of chicken meat market in Iran Journal of Economics and Agricultural Development Vol. 24, No. 4, p. 448-455
Mansourian.N.,2016. Study Of Saffron Marketing In Iran. Agricultural Research and Education Organization. Razavi Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center.
Naik, J. N., & Nagaraja, G., 2017. A study of coconut cultivation and marketing in Ambajipeta Taluk, East Godavari district AP. IJAR, 3(1): pp. 160-168.
Salehi,R.,Nadaf,M.,2017. Marketing margin of walnut in Hamadan province.Journal of Agricultural Economics Researches.Vol. 9, No. 3, p. 229-248.[in Persian].
Sidhu,M.S.,2016.Marketing System and Agricultural Development in Punjab.In Economic Transformation of a Developing Economy,Springer Singapore:pp.141-64
Shirivastava.R.S.,ranadhir.,1995.Efficiency of fish marketing buhuneshwar orissa (India):some policy implication.Bangladeshjournal of agricultural Economics. 89-97
Shaban,M., A, Mahmoodi., M, Shawkat Fadai., 2013.A survey on technical efficiency, marketing and market structure of saffron crop, Iran , Saffron Agronomy & Technology Vol. 1, No. 2. 2014, P. 85-101 .[in Persian].
Shajari, Sh.,1992. Reviewing the Issues of Marketing and Exporting Shahani Date. Journal of Agricultural and Development Economics 39(10):141-168. [in Persian with English Summary].
Thaker, D.S., (1992). Food Grain Marketing Efficiency: A Case Study of Gujarat, Indian Journal of Agricultural Economics, 29(4): pp. 61-74.
Traub, L., Jayn, T., 2008. The Effects of Price Deregulation on Maize Marketingmargin in South. Food Policy Journal. 33: 224-236
Torkamani, J., 2000. Productions Economic Analysis, Technical Efficiency and Marketing for Iran’s Saffron Agricultural Science and Technics and Natural Resources Magazine.4( 3): 29-34