دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 1-79 
بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان

صفحه 57-69

عبدالحسین میری؛ عباس گنجعلی؛ مجتبی بهره؛ فروغ حیدری؛ حنانه فاخری


بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell.

صفحه 70-79

نرجس عزیزی؛ زیبا جمزاد؛ حسن امیرآبادی زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ زهره شیبانی زاده