دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، اسفند 1399، صفحه 1-100 
بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) جمع آوری شده از مزارع مختلف استان خراسان رضوی

صفحه 15-30

بهلول عباس زاده؛ معصومه لایق حقیقی؛ مهدی فراوانی؛ حسین زینعلی؛ بهمن امیری لاریجانی؛ وحید روشن سروستانی؛ نسترن جلیلیان؛ محمدرضا کدوری؛ غلامرضا گودرزی؛ ژیلا بالایی؛ فاطمه سفیدکن؛ راضیه عظیمی اترگله؛ بهروز نادری؛ نگار ولیزاده؛ علی اصغر پالوچ


بررسی زنجیره ارزشِ زیره سبز در استان خراسان رضوی

صفحه 58-71

محمد مظهری؛ مریم رسول زاده؛ حسین روحانی؛ مجید دشتی