کلیدواژه‌ها = آویشن
بررسی ویژگی های تغذیه ای گیاه آویشن (.Thymus spp ) در دام و طیور

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 32-14

عاطفه سیددخت؛ جواد رحمانی نیا؛ حسنا حاجاتی


ارزیابی اکوفیتوشیمیایی تاکسون‬های جنس آویشن (Thymus spp) منطقه حفاظت شده اشترانکوه استان لرستان

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 43-33

الهام فاریابی؛ علی اشرف جعفری؛ حدیث زارع منش؛ زهرا مرزبان


بررسی بوم‌شناسی فردی گیاه دارویی آویشن (Thymus kotschyanus) در بوم‌سازگان مرتعی شهرستان بشرویه، استان خراسان‌جنوبی

دوره 4، شماره 1، دی 1400، صفحه 32-18

رضا یاری؛ مجید دشتی؛ مهناز زینبی؛ سید مصطفی پارسا‌محبی؛ نرجس عزیزی