کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
بررسی ویژگی های تغذیه ای گیاه آویشن (.Thymus spp ) در دام و طیور

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 32-14

عاطفه سیددخت؛ جواد رحمانی نیا؛ حسنا حاجاتی


تعیین ارزش اقتصادی و بهره برداری از گیاهان دارویی در مراتع فریزی، خراسان رضوی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-71

مجید دشتی؛ جواد معتمدی؛ سید احمد محدث حسینی؛ محمد حسن پور عباس


نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و مدیریت آن در مزارع آویشن‌باغی (Thymus vulgaris)

دوره 4، شماره 1، دی 1400، صفحه 98-84

فاطمه آزاد دیسفانی؛ سارا قارونی کاردانی؛ منصور صلاتی


مطالعة دانش بومی و مصارف سنتی برخی گونه های کاربردی شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 1، دی 1400، صفحه 136-114

رضا یاری؛ محمد علی دارابی محبی؛ تکتم فتحی؛ سیده محبوبه میرمیران


بررسی تغییرات فیتوشیمیایی و صفات مورفولوژی گیاه اسپند (Peganum harmala L.) تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 43-57

سودابه نظرپور؛ اعظم سلیمی؛ مریم چاوشی


مقایسه کودهای آلی، نانو و شیمیایی بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 74-91

علی آویشی؛ مجید دشتی؛ حسن فیضی؛ حمید رضا ذبیحی


شناسایی و مدیریت ویروس موزائیک خیار در مزارع سرخارگل (Echinacea purpurea)

دوره 2، شماره 1، مهر 1398، صفحه 34-46

سارا قارونی کاردانی؛ مریم رستگار


بررسی میدانی ویژگی‌های حرفه‌ای و سطح دانش عطاران در سیستان

دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 57-69

عبدالحسین میری؛ عباس گنجعلی؛ مجتبی بهره؛ فروغ حیدری؛ حنانه فاخری